BMS Global şirkəti birbaşa müştərilərlə fəaliyyətə önəm verərək banklara smart media və sosial şəbəkələrin imkanlarından maksimum yararlanmağa kömək edir. Paralel olaraq bizim IT sahəsində imkanlarımız sizə davamlı olaraq tələblərə cavab verməyə kömək edəcək.
BMS Global şirkəti kimya sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlər üçün konsaltinq xidməti təqdim edir. Konsaltinq xidmətimiz satış, əməliyyatların planlaşdırılması, keyfiyyətə nəzarət, məshulun tərkibinə nəzarət və təchizat ilə bağlı məsələlərdə kömək edəcək. Bundan başqa müştərilər, məhsul və seqment barədə detallı hesabat formaları təklif edirik. İnteqrə edilmiş sistem vasitəsilə siz ümumi prosesə nəzarət edə və istehsalın gedişi ilə tanış ola bilərsiniz.
Bizim təklif edəcəyimiz innovativ biznes və texnoloji həllərimiz müştərilərimizə yeni məhsullarda, idarəetmə xərclərinin idarəedilməsində yardımçı olacaqdır.
Mühəndislik, quraşdırma və əməliyyatlar səhəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərin beynəlxalq səviyyədə uğuru onların layihələr və xərclərin, avadanlıq, şəxsi heyət və əmlaklarının effektiv idarəedilməsindən asılıdır.BMS Global şirkəti müştərilərinə bu mürəkkəb biznes prosesləri sadələşdirməyə və avtomatlaşdırmağa və proseslər, şəxsi heyət və lazımi məlumatlarla təmin edilməkdə kömək edir. Bununla bərabər BMS Global şirkəti müştərilərinə bazarda dəyişən proseslərdən asılı olaraq çevik və xərclərə qənaət etməklə korporativ hədəflərinə çatmağa yardımçı olur.
Bizim xidmətlərimiz və həllərimiz müştərilərimizə texnoloji imkanlardan faydalanmaq və xərclərə qənaətlə etməklə səhiyyə sahəsində uğur qazanmağa imkan verəcək.
Biz BMS Global şirkəti olaraq təhsil müəssisələrinin qarşılaşacağı problemlərə çözüm yolları təklif edirik. Beləliklə biz sizin universitet və kolleclərinizin nailiyyət qazanması üçün tələbələr, müəllim heyəti ilə inteqrə olunmuş həllər təqdim edirik. Bunun üçün Tailor Business Management tətbiqetməsi sizin tələbə heyəti ilə bağlı məlumatların saxlanmasına və idarəedilməsinə yardımçı olacaq.
Biz sənaye maşınqayırması səhasində fəaliyyət göstərən şirkətlər üçün həllər təklif edirik.
Bizim təklif etdiyimiz texnoloji imkanlardan istifadə etməklə siz sığorta sahəsində hədəflərinizə çatmağa nail olacaqsınız.
Biz müştərilərlə əlaqə menecmenti (CRM) və hesab-faktura ilə bağlı bütün həlləri öz üzərimizə götürürük. Biz həmçinin bulud texnologiyasından istifadə etməklə məlumatların saxlanılması və çatdırılması həmçinin media məlumatlarının yaradılması və paylanması funksiyasını həyata keçiririk.
Biz Azərbaycanda real vaxt rejimində Əməliyyat və İnformasiya texnologiyalarını idarə etməyi bacara bilən azsaylı şirkətlərdən biriyik. Bu bizə proseslər barədə lazımi informasiyaları tez və effektiv şəkildə idarə etməyə kömək edir. Bu riskləri azaltmağa və aktivləri effektiv idarə etməyə imkan verir.Biz həmçinin bütün IT tələblərinizi qarşılaya, iş performansınızı artırmaqda yardımçı ola bilərik.
Hal-hazırda iqtisadi çətinliklər şəraitində professional xidmət şirkətləri daha operativ və şəffaflıq tələblərini qarşılayacaq şəkildə işləməyə məcburdurlar. Biz öz müştərilərimizə təklif etdikləri xidmətlərin keyfiyyətini qorumaqla əməliyyatların xərclərini azaltmağa kömək edirik.
BMS GLOBAL MÜŞTƏRİLƏRİNƏ MÖVCUD TEXNOLOJİ İMKANLARDAN YARARLANMAQLA PƏRAKƏNDƏ SATIŞ BAZARINDA İNKİŞAF ETMƏLƏRİNƏ KÖMƏK EDİR. QIZĞIN RƏQABƏT ÖZÜNDƏ YENİ YAYIM KOMPANİYALARI, SÜRƏTLİ TƏCHİZAT, Hİ-TECH ƏMƏLİYYAT XİDMƏTİ, MÜŞTƏRİLƏRLƏ ƏLAQƏ MENECMENTİ, ANBAR İDARƏETMƏSİ VƏ LOGİSTİKA İMKANLARINI EHTİVA EDİR. BU MÖVCUD AMİLLƏRİ ŞİRKƏTİNİZDƏ YARATMAQLA PƏRAKƏNDƏ SATIŞ BAZARINDA HƏDƏFLƏRİNİZƏ ÇATACAQSINIZ.
DÖVLƏT MÖVCUD TEXNOLOJİ İMKANLARDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ ÖZ EFFEKTİVLİYİNİ ARTIRA BİLƏR. MÜDAFİƏ, TƏHSİL, SƏHİYYƏ, NƏQLİYYAT SAHƏLƏRİNDƏ BMS GLOBAL ŞİRKƏTİ ÖZ HƏLLƏRİNİ TƏQDİM EDİR.
BEYNƏLXALQ MİQYASDA RƏQABƏT APARA BİLMƏK ÜÇÜN SİZ GÜCLÜ TƏCHİZATÇI VƏ MÜŞTƏRİ ƏLAQƏLƏRİNƏ MALİK OLMALISINIZ. BMS GLOBAL SİZƏ MƏLUMATLARIN SİNXRONLAŞDIRILMASI KİMİ HƏLLƏR VƏ YENİLİKLƏR TƏQDİM EDİR.
BMS GLOBAL ƏYLƏNCƏ VƏ İDMAN SAHƏLƏRİ ÜÇÜN KONSALTİNQ XİDMƏTİ TƏKLİF EDİR. BİZ ƏYLƏNCƏ VƏ İDMAN TƏDBİRLƏRİNİN İDARƏEDİLMƏSİ ÜÇÜN HƏLLƏR PAKETİ TƏQDİM EDİRİK.
BMS GLOBAL ŞİRKƏTİ TELEKOMMUNİKASİYA SAHƏSİNDƏ YENİ MEDİA, CİHAZLARARASI, ERP KONSOLİDASİYASI İLƏ BAĞLI HƏLLƏRİ İLƏ ÇIXIŞ EDİR.
BMS GLOBAL ŞİRKƏTİ NƏQLİYYAT ƏMƏLİYYATLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ, İŞÇİ HEYƏTİNİN İDARƏ OLUNMASI, MÜHƏNDİSLİK, MƏHSUL SATIŞINDAN GƏLİRİN ƏLDƏ OLUNMASI, GƏLİRİN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ VƏ YERLƏŞDİRİLMƏSİ, MÜŞTƏRİ ƏLAQƏLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI, ÇATDIRILMA, REAL İŞ REJİMİNDƏ MƏLUMATLARIN İŞÇİLƏRƏ VƏ SATICILARA ÖTÜRÜLMƏSİ, İNSAN RESURSLARININ İDARƏ OLUNMASI, ƏMƏK HAQQLARININ ÖDƏNİLMƏSİ PROSESLƏRİ ÜÇÜN HƏLLƏRİN TƏKLİF OLUNMASI SAHƏSİNDƏ LİDER ŞİRKƏTDİR.
BİZ ARTIQ MİLYONLARLA İSTİFADƏÇİ ÜÇÜN ÖLÇMƏ HƏLLƏRİ TƏKLİF EDİRİK.
SERTİFİKATLI, YERLİ MÜTƏXƏSSİSLƏR